Passie voor zorg

BoJa Zorg begeleidt zorgbehoevende naar zelfredzaamheid en uiteindelijk tot meer participatie in de maatschappij. Ons doel is om op efficiënte en duurzame wijze zorg te verlenen, waardoor mensen zich betekenisvol voelen en kunnen meedoen in de maatschappij.

Over BoJa Zorg

Wij vinden het belangrijk dat mensen participeren in de samenleving. Samen met de cliënt kijken wij wat er nodig is om dit te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan ambulante zorg en huisvesting.

Bij ons is iedere cliënt een volwaardige burger met talent. Wij begeleiden zorgbehoevenden naar meer zelfredzaamheid en uiteindelijk tot meer participatie in de maatschappij.

Ons hulpaanbod

Ambulante Begeleiding

Ben je 18 jaar of ouder en heb je hulp nodig bij zelfstandig wonen? Lees verder om te zien of ambulante begeleiding bij jou past.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is voor mensen met langdurige en complexe problematiek, die nog niet voldoende redzaam zijn om zelfstandig te kunnen wonen.

Cultuurspecifieke zorg

BoJa Zorg biedt ook cultuurspecifieke zorg waar jij je vanuit je culturele achtergrond veilig en vertrouwd voelt. Bij BoJa Zorg is er aandacht en respect voor de religie en voor de vermenging van culturele gebruiken.

Begeleid wonen

Thuis wonen gaat echt niet meer of je wilt op jezelf, maar kan daar nog wel wat hulp bij gebruiken… dan is begeleid wonen misschien wel de oplossing voor jou.

BOJa zorg

Doelgroep

Cliënten van BoJa Zorg zijn mensen die zichzelf moeilijk staande weten te houden in een steeds sneller veranderende maatschappij. Er is vaak sprake van één of meerdere bijkomende problematieken, zoals een licht verstandelijke beperking of een psychische problematiek.

Flexibel • Kwalitatief • Bereikbaar 

Op welke gebieden kan BoJa Zorg je ondersteunen?

Wij vinden het belangrijk dat mensen participeren in de samenleving. Samen met de cliënt kijken we wat er nodig is om dit te bereiken. Iedere cliënt is een volwaardige burger met talent.

Wonen: huishouden, koken, hygiëne

Werk & activering: Maatschappelijke participatie, zinvolle bezigheden

Financiën en administratie: Inkomsten en uitgaven, rekeningen

Sociale contacten: Familie, buren, collega’s, kennissen

Lichamelijke gezondheid: Beweging, zelfzorg, voeding

Geestelijke gezondheid: Weerbaarheid, eigen regie, welbevinden, omgaan met problematiek

Middelengebruik: Medicatie, verslavende middelen

Zelfhulp: Cursussen, trainingen, herstelgroepen, ervaringsdeskundigheid

Relaties, intimiteit en seksualiteit: Verbondenheid, fysiek contact, grenzen

Zingeving: Drijfveren, wensen en hoop

Onze kernpunten

Cliënten hebben eigen regie

Cliënten hebben invloed op belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld over waar ze wonen of wat voor werk of dagactiviteit ze doen.

BoJa Zorg ondersteunt de cliënt bij het invullen van een eigen leven

De professional van BoJa Zorg hebben een vraaggerichte en responsieve houding en bieden kansen aan de cliënt om zich te ontwikkelen.

Er is aandacht voor alle domeinen van het leven

Cliënten krijgen de ruimte om eigen levensdoelen na te streven in een veilige en tegelijk stimulerende omgeving.

De zorg draagt bij aan kwaliteit van bestaan

Cliënten krijgen de ruimte om eigen levensdoelen na te streven in een veilige en tegelijk stimulerende omgeving.

Kwaliteit komt tot stand in dialoog

Kwaliteit komt tot stand in dialoog tussen Boja Zorg en cliënt (met familie/netwerk).

R

Individueel maatwerk

Aan kwaliteit wordt primair op het niveau van de cliënt invulling gegeven. Dat gebeurt door individueel maatwerk

BoJa Zorg

Wat verwacht BoJa Zorg van jou?

Tijdens de begeleiding van BoJa Zorg ontwikkel je vaardigheden, perspectief en zelfvertrouwen, waardoor je mogelijkheden in je herstelproces ontdekt. Daarbij maak je eigen keuzes en geef je betekenis aan wat jij belangrijk vindt. Dit vereist een actieve rol van jou zoals betrokkenheid en inzet.

Als je onze gespecialiseerde begeleiding steeds minder nodig hebt, bouwen we samen de begeleiding af. Voor verdere ondersteuning, zoeken we de samenwerking op met andere ketenpartners (buurtteams, sociale wijkteams, huisarts, behandelaar) om alles goed over te dragen.

Wat wij niet doen:

BoJa Zorg biedt geen behandeling. Je verwijzer/behandelaar is er voor je medische en/of psychiatrische behandeling. We werken met hem of haar samen en stemmen de ondersteuning op elkaar af.

× Hoe kunnen we je helpen?